Ithaka

Ithaka

Ithaka

45x90 Oil on canvas
Private collection
1998

1997 - 2024 Joyce Eijkhout